NILA Fact Sheet March 2018

NILA developed a fact sheet (PDF ) to help describe the impact of the PAMA cuts to Congress.